Statut

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Integrowanie społeczności lokalnej Gminy Izabelin;
2) Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Izabelin do działania na rzecz     dobra wspólnego;
3) Tworzenie warunków dla otwartej, demokratycznej i kulturalnej debaty publicznej o sprawach Gminy Izabelin i kierunkach jej rozwoju;
4) Wpieranie instytucji edukacyjnych oraz unowocześnianie i urozmaicanie form edukacji dzieci i młodzieży;
5) Wspieranie i organizowanie działalności kulturalnej;
6) Wspieranie i organizowanie działań związanych z popularyzacją kultury fizycznej;
7) Wspieranie i organizowanie działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży;
8) Ochrona przyrody;
9) Rozwój profilaktyki zdrowotnej;
10) Monitorowanie działalności administracji publicznej;

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności polegającej na:

1) Organizowaniu spotkań, seminariów, debat, szkoleń i imprez integracyjnych służących integracji i aktywizacji wspólnoty lokalnej Gminy Izabelin,
2) Publikowaniu materiałów promujących aktywne działanie na rzecz wspólnoty lokalnej,
3) Organizowaniu zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
4) Organizowaniu szkoleń, seminariów i debat dla nauczycieli i osób związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
5) Organizowaniu imprez i wydarzeń kulturalnych,
6) Organizowaniu imprez i wydarzeń sportowych,
7) Organizowaniu imprez i wydarzeń propagujących ochronę przyrody i edukację ekologiczną,
8) Gromadzeniu, opracowywanie i publikowanie informacji o działaniach administracji publicznej na terenie Gminy Izabelin,
9) Organizowaniu imprez i wydarzeń propagujących zdrowy tryb życia,
10) Organizowaniu spotkań, seminariów, debat, szkoleń i imprez służących rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Izabelin,
11) Przygotowywaniu analiz i planów związanych z rozwojem Gminy Izabelin,
12) Prowadzeniu serwisów internetowych, wydawaniu tytułów prasowych, broszur i książek oraz przygotowywaniu innych nośników informacji, służących publikacji materiałów i wiadomości wymienionych w punkcie 2), 8) i 11) powyżej oraz wspieraniu pozostałych działań Stowarzyszenia.

DO POBRANIA: Statut Stowarzyszenia DziałajMY!

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress