Uwagi do Statutów sołeckich

Po przeanalizowaniu treści projektu, poza uwagami zgłaszanymi na pierwszym spotkaniu wnosimy o:

– Maksymalne uproszczenie treści dokumentu, tak aby był przyjazny i zrozumiały dla naszych mieszkańców i zachęcał ich do aktywnego uczestniczenia w życiu sąsiedztw jakim są sołectwa. Niezmiernie ważnym aspektem jest podkreślenie aktywizacyjnego charakteru tego dokumentu.

– Zwracamy uwagę na konieczność dostosowania terminów spotkań i sposobu komunikowania o nich do potrzeb i możliwości naszych mieszkańców.

– Podkreślamy potrzebę stworzenia w internecie przestrzeni do publikowania informacji o działaniach sołectw a także rozliczeń z ich działań.

Propozycje stowarzyszenia DziałajMY do statutów sołeckich, wraz z krótkimi uzasadnieniami:

1. Sołtys nie może być jednocześnie pracownikiem gminy. Uzasadnienie:
zgodnie z art 4 ust II statutu sołectwo reprezentuje mieszkańców
sołectwa wobec gminy i jej organów. W związku z tym sołtys jako organ
sołectwa nie może być jednocześnie urzędnikiem gminy, bo powoduje
to konflikt interesów.

2. Zebrania wiejskie powinny być rejestrowane (audio) i archiwizowane
przez 5 lat. Uzasadnienie: zebrania sołeckie mają funkcje kontrolną i
decydują o podziale środków finansowych w związku z czym ich zapis
powinien być dostępny.

3. Sprawozdania roczne sołtysów powinny być udostępniane wszystkim innym
radom sołeckim na terenie gminy. Uzasadnienie: dostępność sprawozdań z
pracy sołtysów ma nie tylko służyć większej transparentności,  ale
również wzmacnianiu współpracy sołectw i wymiany dobrych praktyk pomiędzy nimi.

4. Bierne prawo wyborcze dla osób zameldowanych, czynne prawo wyborcze
również dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy itd. Uzasadnienie: o ile
zasadne jest ograniczenie biernego prawa wyborczego do mieszkańców
gminy, o tyle wskazane jest, żeby czynne prawo wyborcze rozszerzyć na
osoby, które w sposób istotny są związane z gminą i jej ekonomią, mimo,
że nie są zameldowane na jej terenie.

5. Kadencyjność sołtysów: ograniczenie funkcji sołtysa do dwóch kadencji.
Uzasadnienie: jedną z fundamentalnych funkcji sołectwa ma być
aktywizacja lokalnej społeczności. Wprowadzenie kadencyjności funkcji
sołtysa powinno wymusić większą partycypację mieszkańców w działalności
samorządowej lokalnej społeczności.

Poza powyższymi uwagami zgłosiliśmy potrzebę zmiany procedury wyboru Sołtysa, tak wybory poprzedzone były dłuższą kampania informacyjną oraz by wybory odbywały się przez cały dzień.

Ma to na celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców wyborami oraz ułatwienie im udziału w wyborach.
Zgłosiliśmy również zapisy zwiększające transprentność działań sołectw – poprzez zapis audio spotkań wiejskich i ich publikowanie oraz zachęcenie słtysów do lepszego informowania mieszkańców o działaniach sołtysów i rad sołeckich.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress